ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

82 416 127
+18,41%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Myślenice na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 60,1 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 72,8 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.72 782 960

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 843 768

Wydatki na bieżące utrzymanie MGOPS

219 414

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.


W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 9.111 dzieci.


Na wskazany cel wydatkowano 56.297.005.


Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 6.231 dzieci.


Całkowita kwota świadczenia wyniosła 1.869.150.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Myślenice w 2020 r. były niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MGOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 492 rodziny a niepieniężnymi 139 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 206 rodzin.


MIEJKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJZadania realizowane przez MGOPS z zakresu Wspierania rodziny

Asystent rodziny

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2 lata, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużona do 3 lat. Asystent rodziny pracuje jednocześnie średnio z 12 - 15 rodzinami.

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach w 2020 roku zatrudniał dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę na pełny etat, który wsparciem obejmowali 34 rodziny.


Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne

W skład Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego będącego komórką organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach wchodzi Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna jako placówka wsparcia dziennego podejmowała działania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących z rodzin obarczonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2020 roku z zajęć świetlicy skorzystały 54 dzieci, a wsparciem indywidualnym objęto 32 dzieci.


Wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2020 działaniami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych było 65 rodzin. Wszystkie te rodziny zostały objęte procedurą „Niebieskiej Karty”. Najczęstszą formą wsparcia realizowaną w ramach poradnictwa i działań pomocowych było świadczenie pracy socjalnej, którą objęto 150 osób. Osoby uwikłane w przemoc miały również możliwość skorzystania z wsparcia psychologicznego, porad prawnych czy wsparcia w leczeniu odwykowym.


Realizacja projektu „Aktywne Myślenice”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. Aktywne Myślenice realizowany był przez cały 2020 rok. Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice. W roku 2020 zrekrutowane zostały 24 osoby, ale wsparciem były objęte także osoby z lat poprzednich, łącznie 68 osób. Większość beneficjentów projektu to osoby niepełnosprawne. W ramach projektu Aktywne Myślenice udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych 17 rodzinom. Przyznano 38 świadczeń na kwotę łączną 68 478,00zł.


Opłatek Maltański

Organizowany wspólnie z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich po raz 14 Opłatek Maltański, adresowany był dla 53 dorosłych i 46 dzieci. Tradycyjne spotkanie wigilijne, na które zwykle przybywały zarówno osoby samotne jak i rodziny nie mogło się odbyć. Dlatego to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Zakonu Maltańskiego wyruszyli do osób i rodzin z opłatkami, życzeniami i podarkami.Łącznie odwiedzono 60 domostw, w tym 19 rodzin z małoletnimi dziećmi na terenie Gminy Myślenice.


System wspierania osób starszych i niepełnosprawnych

Usługi opiekuńcze

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną, a także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 51 osób. Koszt zadania oszacowano na kwotę 348.893 zł, z czego 78% pochodziło z budżetu Gminy, a pozostałą część kosztów pokrywały rodziny wspomaganych osób.


Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych w 2020 roku postępowań 6 osób było skierowanych do domu pomocy społecznej w tym 4 osoby sądownie. Koszt zadania wyniósł 1.746.968 zł, z czego z budżetu Gminy finansowano 96%, a pozostałą część kosztów pokrywały rodziny wspomaganych osób.


Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach realizował w roku sprawozdawczym działania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2020. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym. W 2020 roku udzielono wsparcia 9 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


Program "Wspieraj Seniora"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował od dnia 20 października do 31 grudnia 2020 roku, program „Wspieraj Seniora”. W ramach podejmowanych działań realizowanego programu wychodzono naprzeciw potrzebom osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych kontaktując się telefonicznie celem udzielania im wsparcia poprzez rozmowę jak również monitorowania ich potrzeb. W związku z realizacją tego zadania monitorowano potrzeby u 230 osób, z którymi pracownicy przeprowadzili 447 rozmów telefonicznych.


Dzienny Dom Pomocy "Senior +"

DDS+ jest ośrodkiem wsparcia, który rozpoczął działalność w 2020 roku. Zapewnienia on wsparcie seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od stwierdzonych potrzeb.

W okresie zawieszonych zajęć i działalności Dziennego Domu Senior+, pracownicy DDS systematycznie dostarczali swoim podopiecznym posiłki w miejsce ich zamieszkania oraz prowadzili zajęcia w formie alternatywnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Z codziennie dostarczanych posiłków korzystało 15 Seniorów: 10 osób powyżej 70 roku życia oraz 5 osób poniżej 70 lat.

W 2020 roku z usług Dziennego Domu Pomocy "Senior+" skorzystało łącznie 65 osób, a średnia dzienna liczba seniorów uczęszczających na zajęcia wyniosła 24 osoby.

Dzienny Dom Senior +
Dzienny Dom Senior +