myślenicka karta rodziny 3+


Myślenicka Karta Rodziny 3+Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Myślenickiej Karty Rodzina 3+".


Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej i ma na celu umacnianie rodziny oraz promocję modelu rodziny wielodzietnej. Wdrożenie Programu ma wspomóc kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.


Adresatami Karty są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
myślenicka karta rodziny 3+

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy

Myślenice wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Myślenickiej karty Rodzina 3+”.

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna.

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.


Karta wydawana jest na okres 3 lat. W przypadku osób uczących się w wieku powyżej 18 roku życia, karta

wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie

dokumentu potwierdzającego

kontynuację nauki.

Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej.255

Liczba nowych Kart w 2020 r.

448

Liczba wydanych Kart ogółem w 2020 r.

2

Liczba nowych Partnerów w 2020 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY


Logo MOKIS

Ulgi w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Myślenice takie jak:


  • 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu;

  • 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących opłat za wstęp do kina prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu;

  • 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych od obowiązujących cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aquarius;

  • 50% zniżki dla dzieci z rodzin wielodzietnych za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Myślenicka Karta Rodzina 3+ - grafika tylnej strony Karty


Ulgi i preferencje na usługi i produkty oferowane przez Partnerów Programu. Pełna lista Partnerów "Myślenickiej Karty Rodzina 3+"

oraz oferowanych rabatów dostępna jest poniżej.pełna lista Partnerów myślenickiej karty rodzina 3+ sprawdź