REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Miasto i Gminę Myślenice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.
20


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,

w tym:

3

z obszaru

ochrony zdrowia

6

z obszaru

pomocy społecznej

2

z obszaru

ochrony środowiska

2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

transportu

Krótki opis realizacji


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA LATA 2016-2020

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały nr 161/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020. Niniejsza Strategia jest najważniejszym dokumentem określającym działania władz samorządowym, który ukazuje wizję Miasta i Gminy Myślenice w ujęciu długofalowym. Określa ona cele strategiczne oraz kierunki i obszary działań zamierzonych do realizacji na terenie Gminy.

Rok 2020 był ostatnim okresem realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020. Realizowano zadania bezpośrednio powiązane z wyznaczonymi celami strategicznymi Gminy, tj.:

 • Rozwój gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne.

 • Standard i jakość życia mieszkańców.

 • Środowisko naturalne

Realizacja Strategii wiązała się z wdrożeniem szeregu działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programach dedykowanych konkretnym zadaniom własnym, opisanych szczegółowo poniżej.

W grudniu 2020 r. podpisano umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032. Rozpoczęto prace związane z diagnozą obszaru Gminy Myślenice, będącą podstawą do opracowania niniejszego dokumentu strategicznego i dokumentów pochodnych.

Zdjęcie prezentujące czek po podpisaniu umowy na pożyczkę z MARR
Muzeum Niepodległości
Rewitalizacja Placu Klińskiego

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY MYŚLENICE 2016-2025

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 (GPR) został opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

W 2020 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji, obowiązek której wynika z przepisów ustawy o rewitalizacji. W wyniku ewaluacji zostanie przedstawiony obraz poziomu i jakości GPR, dzięki czemu będzie można dokonać ewentualnych zmian, podjąć dalsze krok nad jeszcze lepszym poziomem realizacji Programu.

10 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się oficjalne podpisanie pożyczki w ramach projektu "Pożyczka na rewitalizację" pomiędzy Gminą Myślenice a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego na kwotę 2 mln 450 tys. zł. Przeznaczeniem pożyczki jest sfinalizowanie realizacji wykończenia Muzeum Niepodległości oraz pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi Rynku oraz okolicznych ulic, objętych rewitalizacją.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 155/XX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2019 roku. W ramach Programu udzielana jest pomoc społeczna osobom uzależnionym, podejmowane są działania związane ze wspieraniem rodzin osób uzależnionych oraz wspomagane są działania instytucji publicznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. W 2020 roku na realizację Programu przeznaczono środki w wysokości 8.425,20 zł, które zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.


PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2019-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 143/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2019 roku. Program ma na celu ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Zadaniem programu jest również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. W ramach Programu udzielono wsparcia 9 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 144/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020. Program jest elementem realizacji zadania własnego Gminy polegającego prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania pomocowe realizowane są na różnych płaszczyznach i dedykowane są zarówno dla osób borykających się z problemem nadużywania alkoholu, jak i osób z ich bliskiego otoczenia.

W 2020 roku na realizację Programu przeznaczono środki w wysokości 961.839,54 zł. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano m.in.

 • dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice; Ferie 2020; Wakacje 2020);

 • organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych dla dzieci z terenu Gminy Myślenice - m.in. program "Pływanie dla zdrowia";

 • funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • prowadzenie postępowań w zakresie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do odbycia leczenia odwykowego;

 • szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice;

 • funkcjonowanie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego, które obejmuje koszty funkcjonowania Punku Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej;

 • realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przez placówki oświatowe i Żłobek Samorządowy;

 • realizację zadania pn.: Obiekty małej architektury na terenie Miasta i Gminy Myślenice (place zabaw);

 • realizację zadania pn.: Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) Droginia dz. Nr 8/3;

 • zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PS Nr 3 w Myślenicach oraz przy PS w Bęczarce.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MYŚLENICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIUONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 132/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem nadrzędnym Programu jest lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mają wpłynąć na zrównoważony rozwój Gminy i są zgodne z priorytetowymi kierunkami rozwoju, wyznaczonymi z Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarto na podstronie Współpraca z NGO.


PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE - "WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Projekt został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 97/XV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE - "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego". Niniejszy Projekt zakłada zatrudnienie w gminach biorących udział w projekcie specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej, którzy będą pełnili rolę Ekodoradców.

W roku 2020 realizowano następujące działania:

 • działania edukacyjne - prasa, www, FB (m.in. ekoMY), radio, TV, akcja plakatowania "Smog albo życie". "Małopolska bez smogu - zobacz czym oddychasz, zmień to!";

 • wspólna akcja UMWM, Polskiego Alarmu Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego, Radia Kraków;

 • nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami: Sołtysi, Dyrektorowie Placówek Oświatowych, Radni Miejscy, Stowarzyszenie "My Łęczanie", Stowarzysznie Hospicyjne "Bądźmy razem";

 • reorganizacja zgłoszeń do programu "Czyste Powietrze" (cel: zdynamizowanie naboru wniosków -w Małopolsce 476 wniosków narastająco na koniec roku);

 • baza inwentaryzacji źródeł ogrzewania - zdynamizowanie procesu zbierania ankiet;

 • opracowanie założeń do Myślenickiego Programu Wymiany Pieców;

 • eko-spotkania z mieszkańcami Sołectw;

 • współpraca z MGOPS (tworzenie list beneficjentów do pogłębionego poziomu dofinansowania oraz do potencjalnej kwalifikacji do programu Stop Smog - 66 osób przed wejściem w życie możliwości składania wniosków).

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MYŚLENICE NA LATA 2016-2022

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 136/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016-2022.

W roku 2020 realizowano cele strategiczne w następujących obszarach:

 • działanie profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji Programu podjęto szereg działań, w szczególności:

 • prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty" (uruchomiono 60 procedur);

 • powołanie 273 grup roboczych;

 • działalność "Zespołu Interdyscyplinarnego";

 • zorganizowanie spotkanie pracowników MGOPS z pracownikami oświatowymi placówek oświatowych Gminy Myślenice (zacieśnienie współpracy, zapoznanie z planowanymi działaniami-szkoleniami, pogadankami);

 • utworzenie dwóch mieszkań chronionych (ul. Średniawskiego 35a, Myślenice);

 • oferowanie nieodpłatnych konsultacji psychologicznych (skorzystały 22 osoby, w tym 5 dzieci) oraz z konsultacji z prawnikiem dla osób dotkniętych przemocą (skorzystało 18 osób);

 • udzielanie poradnictwa socjalnego;

 • monitorowanie sytuacji w rodzinach doświadczających przemocy.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MYŚLENICE W 2020 R.

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 182/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 roku. Realizacja Programu ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez podejmowanie działań związanych m.in. z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach dla zwierząt.


PROGRAM OSŁONOWY DOTYCZĄCY UDZIELANIA MIESZKAŃCOM GMINY MYŚLENICE POMOCY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 15/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania. Program jest elementem polityki społecznej i ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W 2020 roku realizowano rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” w SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3 w Myślenicach, na który przeznaczono kwotę 180.460,32 zł (w tym finansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 144.368,25 zł).


PROGRAM szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu c

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Gminą Myślenice a Powiatem Myślenickim w 2020 r. przeznaczono 10.000 zł na realizację ww. programu. W ramach przekazanej dotacji zakupiono szczepionki przeciwko meningokokom typu C i przekazano do poniższych przychodni:

 • Ośrodek Pediatryczno-Internistyczny Myślenice Sp. z o.o. w ilości 21 sztuk;

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Zwierzchowska w ilości 15 sztuk;

 • CERTUS Sp. z o.o. w ilości 7 sztuk;

 • Ośrodek Zdrowia w Jaworniku dr Zofia Pawłowska w ilości 15 sztuk.

9 dzieci z terenu Gminy Myślenice zaszczepione zostało również w przychodniach poza terenem Gminy Myślenice, w których Powiat Myślenicki ma podpisane umowy. Łącznie zaszczepiono 50 dzieci z terenu Gminy Myślenice. Na zakup szczepionek przeznaczono 5.513,43 zł. W związku z brakiem możliwości wykorzystania kwoty w wysokości 4.486,57 zł została ona zwrócona na rachunek Gminy Myślenice.


SUMP - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Gmina Myślenice wraz z ponad 30-ma innymi miastami z całej Polski od 2019 roku bierze udział w programie pilotażowym mającym na celu wypracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan).

W roku 2020 w ramach Programu realizowano następujące działania:

 • rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie opracowania SUMP.,

 • kontynuowano udział w programie pilotażowym dotyczącym wsparcia doradczego w zakresie przygotowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

 • uczestniczono w III etapie Pilotażu, polegającym na realizacji warsztatów, szkoleń i bezpośredniego doradztwa dla Gmin biorących w nich udział.

Konferencja SUMP
Konferencja SUMP

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2022 DLA GMINY MYŚLENICE

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr 4105/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice. Jest to dokument strategiczny, który umożliwia zarządzanie działaniami związanymi z polityką społeczną Gminy, w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki wyznaczonym celom strategicznym, możliwe jest rozwiązywanie problemów życiowych mieszkańców i efektywne podejmowanie inicjatyw, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

W roku 2020 zrealizowano następujące cele strategiczne:

 • wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

 • wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych, a także ich rodzin;

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej;

 • rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców.

Do działań podjętych w ramach toku realizacji Strategii zaliczyć można w szczególności:

 • wzmocnienie rodzin i podniesienie poziomu ich funkcjonowania (wypłata świadczeń finansowych, praca socjalna, stypendia socjalne dla 120 uczniów);

 • wspieranie rodziców zagrożonych pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej (monitorowanie sytuacji, pomoc asystentów rodziny - wsparcie 34 rodzin, wsparcie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego - 910 porad/konsultacji społecznych oraz 458 indywidualnych zajęć terapeutycznych);

 • zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych (64 osób skorzystało z usług Dziennego Domu Pomocy "Senior+", 36 osób uczęszczało na zajęcia WTZ , 34 osoby uczęszczały na zajęcia organizowane przez Środowiskowe Domy Pomocy);

 • wspieranie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi (51 przyznanych usług opiekuńczych, 5 osób skierowanych do DPS, 80 przeprowadzonych wywiadów, wsparcie wolontariuszy, realizacja Programu "Wspieraj Seniora" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej")

 • rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych (realizacja projektu "Aktywne Myślenice"; świadczenie usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich przez Stację Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Myślenicach - 1.444 usługi pielęgniarskie i 5.350 zabiegów rehabilitacyjnych);

 • rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców (wydarzenie "Opłatek Maltański"; zorganizowano około 100 przedsięwzięć przy udziale NGO oraz mieszkańców; zorganizowano warsztaty wyjazdowe dla rodzin; pikniki rodzinne);

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej (m.in. realizacja projektu wdrożeniowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice).


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLENICE

Niniejszy Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 160/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice". Działania realizowane w ramach Planu mają przyczynić się m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, poprawy efektywności energetycznej a także do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.


Zdjęcie czujnika do badania jakości powietrza
Broszura informacyjna akcji "Wymień piec"
Piknik Czyste Powietrze

W roku 2020 realizowano szereg działań związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności:

 • kontynuowano realizację Programu Wymiany Pieców (realizowano projekt "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" na kwotę ogółem 20.049,86 zł, w tym finansowanego z budżetu środków europejskich w wysokości 11.416,21 zł; ww. środki przeznaczone na realizację programu były wydatkami bieżącymi;

 • kontynuowano realizację programu w zakresie fotowoltaiki pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski";

 • propagowano program "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Myślenice;

 • dzięki wsparciu MARR zastąpiono 40-to letnią, nieekologiczną kotłownię zużywającą 2500 t miału rocznie (kotłownia zapewnia ogrzewanie dla 18 bloków SM ZORZA);

 • kontynuowano działania w zakresie wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:

   • realizowano projekt "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" na kwotę ogółem 325.082,50 zł, finansowany z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach poniesionych nakładów udzielono dotacje dla 25 gospodarstw domowych na wymianę pieców zgodnie z podpisanymi umowami, realizując w 100.00% plan założony na rok 2020), dotacja stanowiła wydatek majątkowy;

   • wykonano instalację solarną w ramach zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" (koszt: 25.901,64 zł).

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte na mocy Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku. Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego. Na terenie Gminy Myślenice w 2020 roku obowiązywało 48 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku trwały procedury przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Jawornik Wieś, Jawornik strefa gospodarcza, Głogoczów wieś, Zawada wieś.


WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2018-2022

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2022. W ramach realizacji Programu w 2020 roku prowadzono remonty mieszkań. Pozyskano także lokal z przeznaczeniem na mieszkanie.

złoty pociąg - linia kolejowa Kraków-Myślenice

Projekt budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice to jeden ze strategicznych i najważniejszych projektów, w realizację którego włącza się Gmina Myślenice. Jest on realizowany na podstawie porozumienia zawartego z samorządami: Województwa Małopolskiego, Krakowa, Sieprawia i Świątnik Górnych. W 2020 roku Projekt Złotego Pociągu został zakwalifikowany do drugiego etapu programu Kolej+.

Konferencja Kolej+
Konferencja Kolej+