MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

43 801

+0,38%

do roku 2019


196

Zameldowania na

pobyt stały

789

Wymeldowania

pobytu stałego

477

Liczba

urodzeń

466

Liczba

zgonów


W 2020 roku liczba ludności w Gminie Myślenice wynosiła 43.801 osób. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,38%. Wskazać należy, że wzrost liczby mieszkańców Gminy Myślenice następuje sukcesywnie od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym.


Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat*

*Źródło danych: GUS.