Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

33 440 106
+60,45%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Myślenice w 2020 r.


90,9% wydatków inwestycyjnych Gminy Myślenice w 2020 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność, oświata i wychowanie oraz gospodarka mieszkaniowa. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Gminę w 2020 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 r.


inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska


Wartość zadań: 19.576.887,58 zł


Zakres inwestycji w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

 • projekt budowy sieci kanalizacyjnej Tarnówka - 123.400,49 zł;

 • ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na rzecz Gminy Myślenice - 78.509,00 zł;

 • objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach - 3.454.000,00 zł;

 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

   • wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - 325.082,50 zł;

 • oświetlenie ulic, placów i dróg:

   • modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - 200.965,39 zł;

   • inwestycje w zakresie instalacji oświetlenia zrealizowane w ramach MBO - 69.919,25 zł;

 • pozostała działalność:

 • przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - 15.067.626,38 zł;

 • wykonanie dokumentacji projektowej Lokalnego Centrum Odpoczynku i Integracji na działce ew. 34/2 w Myślenicach obr. 2 - 6.000,00 zł;

 • wykonanie altany (Bęczarka) i placów zabaw (Zawada, Osieczany) w ramach MBO - 82.375,19 zł;

 • zakup i montaż dekoracji świątecznych na Rynku w Myślenicach - 46.863,00 zł.


Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Parking Zarabie

Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Myślenice, ul. Jordana

Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Parking Zarabie

Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Myślenice, Rynek

Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Myślenice, Rynek

Nowe oświetlenie w Gminie Myślenice

Nowe oświetlenie - Myślenice, Osiedle 1000-lecia


Największa inwestycja zrealizowana w 2020 r. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach". Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania:

 • Budowa budynku muzeum wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem, kotłownią i sprzętem multimedialnym oraz dojazdem technicznym, drogą pożarową, kładką dla pieszych, wyburzeniem budynku gospodarczego, przebudowa ul. Traugutta, przebudową skrzyżowania ul. Traugutta/Sienkiewicza i miejscami postojowymi, przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej budowa kanalizacji opadowej oraz zagospodarowanie terenu;

 • Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem poprzez:

   • uporządkowanie miejsc postojowych na płycie rynku;

   • nasadzenie nowej zieleni;

   • zmianę lokalizacjo pomnika Niepodległości;

   • budowę fontanny miejskiej;

   • wprowadzenie ujednoliconej małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, donice, stojaki dla rowerów);

   • budowa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia;

   • przebudowę nawierzchni oraz wymiana instalacji a w razie potrzeby budowa instalacji gazowych, kanalizacyjnych, opadowych oraz wodociągowych na ul. Piotra Skargi oraz uliczek przylegających do rynku.


Projekt "Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Całkowita wartość projektu: 33.211.798.20 zł

Wartość dofinansowania: 24.908.848,58 zł

Wkład własny Gminy: 8.302.949,62 zł

Wydatek poniesiony w 2020 r.: 15.067.626,38 zł


Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 1
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 2
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 3
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 4
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 5
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 6


inwestycje w drogi


Wartość zadań: 8.604.477,34 zł


Zakres inwestycji drogowych zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • drogi publiczne wojewódzkie:

   • wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi DW 955 odc. 020 km 5+317 w miejscowości Jawornik - pomoc finansowa dla województwa - 16.307,52 zł;

 • drogi gminne i wewnętrzne:

 • budowa drogi gminnej w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności - 3.523.068,55 zł;

 • kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - 214.474,49 zł;

 • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogoczów - 2.987.380,70 zł;

 • Myślenicki Budżet Obywatelski-Wykonanie poboczy przy drodze gminej w Polance

 • budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice - 1.195.794,66 zł;

 • przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w miejscowości Myślenice - 61.973,55 zł;

 • przebudowa drogi gminnej K540285 Jawornik-Rudnik w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą - środki własne

 • zakup i montaż parkomatów - 49.446,00 zł;

 • modernizacja drogi położonej na dz. Nr 1973/10 w m. Trzemeśnia (Radlanki) - 51.212,81 zł;

 • modernizacja drogi położonej na dz. Nr 524 w m. Zasań - 210.000,00 zł;

 • pozostałe działania:

 • odbudowa zniszczonej drogi na działce nr 1327 w m. Bysina - 238.068,06 zł.


W ramach wydatków w zakresie dróg publicznych warto również wskazać o zadaniu zrealizowanym w 2020 r. dotyczącym remontu odcinka drogi na działkach nr 739/1,740/1,735/2,734/2,661/2,733/1,662/1,665/2,731/1,967 w Drogini na długości 345 mb, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 210.000 zł. Wydatki ujęto w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dodatkowo warto również wskazać na zadanie "Przebudowa drogi do Jani w Trzemeśni" na realizację której wydatkowano 116.899,70 zł.


Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

Budowa drogi w Głogoczowie

Budowa drogi w Głogoczowie

Droga w Jaworniku

Droga w Jaworniku

Droga ul. Kniaziewicza w Myślenicach

Droga ul. Kniaziewicza w Myślenicach

Droga w m. Trzemeśnia

Droga w m. Trzemeśnia


Największa inwestycja zrealizowana w 2020 r. w zakresie dróg gminnych to "Budowa drogi gminnej nr 540219 K w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności". Zakres inwestycji obejmował budowę półkilometrowego odcinka drogi gminnej o szerokości 6 metrów, łączącej ulicę Solidarności od ulicy Jana Dunin-Brzezińskiego do kościoła pw. Świętego Brata Alberta. Prace budowlane polegały również na budowie ciągu pieszo-rowerowego po jednej stronie drogi, a także budowę zatok postojowych. Wykonano także nowe zjazdy, zabezpieczono uzbrojenie terenu oraz przebudowano sieci wodno-kanalizacyjne oraz gazociągowe. Przy ulicy Solidarności powstało również oświetlenie uliczne oraz tablicę elektroniczną zmiennej treści, sygnalizującą prędkość nadjeżdżającego samochodu. realizację zadania dofinansowano ze środków Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2.430.413 zł.


budowa drogi gminnej w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności - zdjęcie nr 4
budowa drogi gminnej w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności - zdjęcie nr 5
budowa drogi gminnej w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności - zdjęcie nr 6


inwestycje w gospodarkę mieszkaniową


Wartość zadań: 1.023.079,32 zł


W ramach gospodarki mieszkaniowej wydatkowano na opłatę kosztów notarialnych od przekazanej działki w Trzemeśni, Zawadzie w formie darowizny na rzecz Gminy oraz zakupu nieruchomości gruntowej w Bęczarce, Bysinie, Myślenice i Myślenice Chełm, Jaworniku oraz Polance w ramach zadania „Zakup nieruchomości do zasobu gminnego”. Warto wskazać również na realizację zadania pn. "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Trzemeśni", na realizację którego wydatkowano 149.319,01 zł.


inwestycje w edukację


Wartość zadań: 1.194.999,00 zł


Zakres inwestycji oświatowych zrealizowanych w 2020 r. obejmował następujące zadania:

 • szkoły podstawowe, w tym:

 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 81.180,00 zł:

     • budowy wewnętrznej instalacji gazu i przebudowy wymiennikowni na kotłownię gazową oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach;

     • wymiany instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini;

 • modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP nr 3 w Myślenicach - 60.091,17 zł;

 • wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku SP nr 4 w Myślenicach - 112.598,58 zł;

 • wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku SP nr 3 w Myślenicach - 306.864,96 zł;

 • wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku SP w Drogini - 143.690,00 zł;

 • wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - 97.613,14 zł;

 • ułożenie kostki brukowej przy SP w m. Krzyszkowice - 10.050,00 zł;

 • wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań:

     • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach - 31.075,00 zł;

     • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce - 30.000,00 zł;

     • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zasani - 43.649,99 zł;

     • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drogini - 18.615,00 zł;

     • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porębie - 55.925,00 zł;

     • wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - 14.000,00 zł;

 • zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach - 44.380,87 zł;

 • wybrukowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Bęczarce - stworzenie miejsca rekreacyjnego dla dzieci - 19.000,00 zł;

 • przedszkola:

   • opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku - 3.905,98 zł;

   • obiekty małej architektury na terenie Miasta i Gminy Myślenice (place zabaw) - 9.810,00 zł

   • wykonanie projektu przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach - 52.890,00 zł;

   • modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6 w ramach MBO - 34.912,66 zł;

 • pozostałe działania:

 • zakup i montaż zmywalni jako wyposażenie do stołówki szkolnej w SP Nr 1 w Myślenicach - 21.346,65 zł.

Przedszkole nr 5 - sale lekcyjne
Przedszkole nr 5 - sale lekcyjne
Przedszkole nr 5 - sale lekcyjne
Przedszkole nr 5 - sale lekcyjne
Przedszkole nr 5 - sale lekcyjne
Przedszkole nr 5 - sale lekcyjneINNE inwestycje w obiektywie


Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2, obręb 0003 - 168.881,36 zł