INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI1 300 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

2,71 km

nowej sieci

wodociągowej

335 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

85,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 089 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

3,0o km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

285 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

84,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

7 618 907

+36,16%

do roku 2019


Wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest skutkiem wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów.


Bilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami zrealizowanymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami opiewała na kwotę -498.093,65 zł. Uwzględniając wydatki jakie Gmina poniosła dodatkowo w związku z finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (w 2020 r. wyniosły one 69.806,88 zł) różnica ta zwiększyła się i wyniosła -567.900,53 zł.


W związku z brakiem pokrycia ponoszonych wydatków w zakresie gospodarowania odpadami, uzyskiwanymi na ten cel dochodami, w Gminie Myślenice dnia 30 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują wyższe stawki, tj. 17,90 zł (+3,00 zł w stosunku do 2020 r.) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, natomiast 35,80 zł (+6,00 zł w stosunku do 2020 r.) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


18 278,63

Odebrane odpady

komunalne (tony)

12 033,39

Odebrane odpady

segregowane (tony)

6 245,24

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

11 146 467

+123,48%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.0,50

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

2,67

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,29

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

1,67

Długość nowo wybudowanych

chodników (w km)Przebudowa ul. Solidarności

Przebudowa ul. Solidarności114

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

45

Liczba nowych lamp ulicznych

0,35

Długość wyremontowanych

chodników (w km)gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

2 119 280

+0,97%

do roku 2019


26

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

9,0

Zasób gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

9,0

Zasób uzbrojonych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)