GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

1 057

-3,63%

do roku 20194 798

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

177

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

215

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Myślenic są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 1.056,65 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.096,49.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Myślenice większa część powierzchni objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców. W 2020 roku w Gminie Myślenice wydano 30 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 23 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a 5 zabudowy usługowej. Wydano również 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


48

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

12 218

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

79,59%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONE41

Powierzchnia terenów zieleni oraz gruntów leśnych gminnych (ha)

2

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

227

Drzewa posadzone w 2020 r.

387

Krzewy posadzone w 2020 r.