SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY1 431

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

88,33%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

17,03

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,18

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


4 086

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

96,71%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,83

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,1

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy MYŚLENICE w 2020 r.W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Myślenice była organem prowadzącym dla 20 szkół podstawowych, 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 17 przedszkoli.


Do szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice zaliczały się:

 • SP nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach,

 • SP nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,

 • SP nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach,

 • SP nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach,

 • SP nr 5 w Myślenicach*,

 • SP nr 6 w Myślenicach*,

 • SP im. J. Kochanowskiego w Bęczarce,

 • SP im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie,

 • SP im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie,

 • SP im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini,

 • SP im. T. Kościuszki w Głogoczowie,

 • SP im. prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy,

 • SP im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku,

 • SP im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach,

 • SP im. Obrońców Warszawy w Osieczanach,

 • SP im. J. Korczaka w Polance,

 • SP im. T. Banachiewicza w Porębie,

 • SP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni,

 • SP im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani,

 • SP w Zawadzie.


Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 165/XXII/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 164/XXII/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., z dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidowane zostały Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach. W obydwu przypadkach w uzasadnieniu do Uchwał Rada Miejska poinformowała, iż przyczyną decyzji o likwidacji placówek była bardzo mała liczba uczniów do nich uczęszczających. Uczniom z obwodu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 5 zapewniono możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast obwód dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 6 włączono do Szkoły Podstawowej nr 4.


Zgodnie z Uchwałą nr 201/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2020 r. sieć gminnych przedszkoli kształtowała się następująco:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 5 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 7 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe nr 8 w Myślenicach,

 • Przedszkole Samorządowe w Bęczarce,

 • Przedszkole Samorządowe w Borzęcie,

 • Przedszkole Samorządowe w Bysinie

 • Przedszkole Samorządowe w Drogini,

 • Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie,

 • Przedszkole Samorządowe w Jasienicy,

 • Przedszkole Samorządowe w Jaworniku,

 • Przedszkole Samorządowe w Osieczanach,

 • Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni.

Organizacja szkół podstawowych

Organizacja przedszkoli

"Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+"

Rok szkolny 2019/2020 był dla wszystkich szkół i przedszkoli, także w Gminie Myślenice, szczególnie trudny. W marcu 2020 r. ogłoszono stan epidemii wirusa SARS Cov2, powodującego chorobę o nazwie COVID19. Od 12 marca zamknięte zostały szkoły i przedszkola, a obowiązującą formą kształcenia dzieci i młodzieży stało się nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek, mimo braku doświadczenia i odpowiednich narzędzi, zostali zobowiązani do zorganizowania procesu nauczania, a pedagodzy do realizacji programu za pomocą komputera i Internetu.


Czas zamknięcia szkół był bardzo trudny również dla rodziców uczniów. Dzieci wymagały wsparcia przy nauce zdalnej, rodziny posiadające kilkoro dzieci miały trudności z zapewnieniem dostępu każdemu do komputera, szczególnie wówczas, gdy sami pracowali zdalnie. Niezwykle trudne okazało się zamknięcie w domach i brak kontaktów społecznych.


Już na początku tego trudnego okresu okazało się, że wielu uczniów i kilkunastu nauczycieli nie posiadało komputerów, które umożliwiałyby naukę zdalną. W ramach programu "Zdalna szkoła" Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł, za którą zakupiono 41 sztuk laptopów dla 16 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów w związku z organizacją zdalnego nauczania. Wydatkowana kwota na zakup laptopów wyniosła 100.809,57 zł, z czego 809,57 zł pochodziło ze środków własnych Gminy. Dodatkowo, z projektu "Zdalna szkoła+" Gmina Myślenice otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 124.965,00 zł. W ramach dofinansowania udało się zakupić 54 laptopy za kwotę 124.736,76 zł dla szkół z terenu Gminy Myślenice z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Baza lokalowa

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Myślenice funkcjonują w budynkach będących własnością Gminy. Mając na względzie poprawę edukacyjnej bazy lokalowej w Gminie, od lat corocznie prowadzone są prace remontowe. W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich placówkach odbyły się bieżące remonty polegające na malowaniu ścian, wymianie okien, renowacji podłóg, remoncie placów zabaw, remoncie łazienek, szatni, itp. Więcej na temat inwestycji zrealizowanych w obszarze oświaty można przeczytać w zakładce Inwestycje.KADRA I DOSKONALENIE ZAWODOWEKadra

W roku szkolnym 2019/2020 liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wynosiła 638,34, natomiast liczba etatów pracowników administracyjno-obsługowych 263,75. Z kolei w roku szkolnym 2020/2021 liczba etatów nauczycieli wyniosła 644,02, a liczba etatów pracowników administracyjno-obsługowych 281,1. Poziom zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wynika przede wszystkim z liczby oddziałów placówek oświatowych.

Doskonalenie zawodowe

W roku 2019/2020 zgodnie z wymogami przepisów oświatowych wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki finansowe przyznawane są w dwóch transzach w marcu i w listopadzie. Na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 211.398,00 zł. Najczęściej wybieranymi kierunkami są:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

 • filologia angielska,

 • oligifrenopedagogika,

 • logopedia,

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,

 • organizacja i zarządzanie oświatą.

W roku szkolnym 2019/2020 15 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.PROGRAMY EDUKACYJNEWyprawka szkolna

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". Z tej formy pomocy skorzystało 86 uczniów niepełnosprawnych. Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 24.286,39 zł. "Wyprawka szkolna" została przyznana uczniom szkół ponadpodstawowych. Przeznaczona jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje niepełnosprawność.

Dotacja podręcznikowa

Dotacja podręcznikowa to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 4.141 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice (18 szkół podstawowych publicznych oraz szkoła podstawowa niepubliczna Neo Montessori School). Kwota wykorzystanej dotacji: 472.157,34 zł.

Dotacja przedszkolna

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 1.509 uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Kwota wykorzystanej dotacji: 2.164.781,00 zł.

Maluch+

Gmina Myślenice otrzymała dotację z rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch+". Dotacja celowa w ramach Modułu 2 programu "Maluch+" w wysokości 16.200,00 zł trafiła do Żłobka Samorządowego w Myślenicach na funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wyposażenie szkolnych bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". W 2020 r. projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach. Całkowity koszt: 15.000,00 zł, z czego dotacja 12.000,00 zł, a wkład własny 3.000,00 zł.


GMINA MYŚLENICE - SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJILider Edukacji Gmina Myślenice - baner


W Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji w ramach „Samorządowego Lidera Edukacji” jednym z laureatów została Gmina Myślenice. Certyfikat za rok szkolny 2020/2021 został przyznany na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”, przyznawany przez Komisję Ekspertów, jest jednym z najbardziej elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów w Polsce. Eksperci oceniający Gminę Myślenice dostrzegli jej aktywność ukierunkowaną na wdrażanie innowacji oświatowych, rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz budowanie klimatu przyjaznego nauce.