BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

266 463 256

+17,78%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 084

+17,76%

do roku 2019


5 138,31

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

945,19

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 765,63

Dochody podatkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

207,31

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Myślenice w 2020 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 56,7 mln zł (21,30% dochodów ogółem). Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Myślenice były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 16% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Myślenice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły zalewie o 3,7%. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów Gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 42,2 mln zł. Wskazać przy tym należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Myślenice, gdyż czwartym najważniejszym źródłem dochodów Gminy były środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów wykonane na poziomie 27,7 mln zł. Cztery najważniejsze źródła dochodów Gminy zapewniły w 2020 r. łącznie ponad 64,35% wpływów do budżetu. Dopiero piątym, najważniejszym źródłem dochodów Gminy w 2020 r. był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy i który zapewnił niecałe 9% wpływów budżetowych w 2020 r.10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.Dochody Gminy Myślenice w 2020 r.Struktura dochodów Gminy Myślenice w 2020 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

15,14%

+8,71 p.p.

do roku 2019


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Myślenice w 2020 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2020 r. wyniosła 40.345.620,79 zł z czego 9.315.875,79 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 31.029.745,00 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 27.666.743,00 zł. Z dofinansowania RFIL w 2020 r. zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 2.686.989,95 zł, w tym:

  • inwestycje w zakresie dróg publicznych o łącznej wartości 1.462.829,89 zł;

  • inwestycje w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o łącznej wartości 300.000,00 zł.

pozostałe środki, jakie Gmina Myślenice uzyskała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. zamierza się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. i latach kolejnych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Prezentacja Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przez Burmistrza
Prezentacja Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych przez władze Gminy


WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

240 476 214

+14,69%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 490

+14,67%

do roku 2019


4 726,74

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

763,46

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

5 051 693

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

15 191 058

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Myślenice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu edukcji. Suma wydatków Gminy poniesiona w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ponad 80,9 mln zł i razem pochłonęły ponad 33% środków budżetowych wydatkowanych w 2020 r. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Kolejnym najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 82,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresy pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 34% wydatków Gminy zrealizowanych w 2020 r. Znaczące środki Gmina wydatkowała również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 15,1 mln zł, co stanowiło ponad 6% wydatków budżetowych Gminy.

Główne kierunki wydatków Gminy Myślenice w 2020 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

135 397 866

-0,07%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

3 091

-0,09%

do roku 2019


25 987 043

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

18 026 899

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

50,81%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

24 535,47

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Myślenice na koniec 2020 r. wyniosło 135,4 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wysokość zadłużenia w zasadzie nie uległa zmianie (spadek o 95,2 tys. zł). W 2020 r. Gmina dokonała spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów zaciągając na ten cel nowe zobowiązanie zwrotne, co spowodowało brak zmian w wysokości zadłużenia. W relacji do dochodów ogółem, kwota zadłużenia Gminy w 2020 r. zmniejszyła się o 9,08 pp. w stosunku do roku poprzedniego. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Myślenice wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.